Стоев & Гуцина : +359887920829

За нас

Aдвокатско дружество „Стоев и Гуцина” е основано през месец Април 2015г. в град София. Съдружниците в кантората са изявени професионалисти в различни области на правото, с богат теоретичен и практически опит.

Предмета на дейност на кантората включва:

  • Предоставяне на правна помощ и съдействие на юридически и физически лица;

  • Защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица;

  • Предоставяме консултации и становища по въпроси на правото;

  • Изготвяне на книжа и документи – молби,  договори, искови молби, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;

  • Представляваме доверителите и подзащитните пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, пред физически и юридически лица.

Дружеството работи в тясно сътрудничество с други адвокатски дружества, кантори и адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители за разрешаване на поставените задачи.