Стоев & Гуцина : +359887920829

Екип

Съдружници в кантора “Стоев и Гуцина” са адвокат Станимир Стоев и адвокат Цветелина Гуцина. Всеки един от тях притежава богат юридически опит в сферата на гражданското, търговското и административното право.

Адвокат Станимир Петров Стоев – управляващ съдружник:

Адвокат Станимир Стоев

Адвокат Станимир Стоев Професионална правна защита и съдействие

– януари 2005г. – понастоящем – адвокат, вписан в регистъра на АК – гр. Хасково. Място на осъществяване на дейност – гр. София;

– август 2003 – юли 2005г. – директор дирекция „Правна” – ТБ „Инвестбанк „АД;

– юни 2002г. – май 2003г. – директор дирекция „Правна” – „Токуда Банк” АД;

юни 2000г. – юни 2002г. – старши юрисконсулт – „Насърчителна банка” АД /понастоящем „Българска банка за развитие” АД/;

– юни 1998г. – юни 2000г. – юрисконсулт – ТБ „Биохим” АД;

– февруари 1997г. – юни 1998г. – юридически консултант на „Николов БВК” АД, както и участия в екипа на адвокати „Атанасов, Атанасова и Чуклева” в изготвяне на правния анализ на подлежащи на приватицзация предприятия.

– 1991г. – 1997г. – студент специалност „Право” в СУ „Св. Кл. Охридски”, едногодишен задължителен юридически стаж към Софийски ГС, полагане на изпит за придобита юридическа правоспособност.

Практиката на адвокат Станимир Стоев е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства, както от страна на клиенти на банките, така и от страна на търговските банки.

Отделно от посочената дейност адвокат Станимир Стоев консултира юридически и физически лица и поема тяхната процесуална защита, когато това е необходимо, и по въпроси, свързани с търговското, облигационното, вещното, трудовото, административното и данъчното  право.

Адвокат Цветелина Петрова Гуцина – съдружник:

Адвокат Цветелина Гуцина

Адвокат Цветелина Гуцина Професионална правна защита и съдействие

ноември 2010 г. – понастоящем – адвокат, вписан в регистъра на Софийската адвокатска колегия. Място на осъществяване на дейността – гр. София;

юни 2000 г. – юни 2010 г. – главен юрисконсулт в Район „Средец” на Столична община;

септември 1999 г. – юни 2000 г. – специалист ЕСГРАОН в Район „Средец” на Столична община;

1991г. – 1997г. – студент специалност „Право” в СУ „Св. Кл. Охридски”, едногодишен задължителен юридически стаж към Софийски ГС, полагане на изпит за придобита юридическа правоспособност.

Практиката на адвокат Цветелина Гуцина е свързана с осъществяване на процесуално представителство и правни консултации по искови, заповедни и изпълнителни производства; водене на облигационни, вещни, трудови и семейни дела, както и дела свързани с административни и административнонаказателни производства, както и дела, свързани с домашно насилие. Съвместно с адв. Станимир Стоев, а впоследствие като съдружник в Адвокатско дружество „Стоев и Гуцина”, осъществяване на процесуално представителство и събиране на вземания от страна на физически и юридически лица /включително финансови институции/, изготвяне на становища относно правния статут на кредитоискателите и предлаганите обезпечения по предоставяни кредити от търговски банки; участие в нотариални производства по учредяване, промени и заличаване на законни и договорни ипотеки.

Адвокат Божидар Кузманов Василев

Адвокат Божидар Василев

Адвокат Божидар Василев Професионална правна защита и съдействие

–       Ноември 2011понастоящем – адвокат, вписан в регустъра на Софийска адвокатска колегия.

–       1978г – 2010г. – юрисконсулт и главен юрисконсулт – район „Средец”, Столична община.

–       1977г. – завършил специалност „Право” в СУ „Св. Кл. Охридски”

Частната практика на адвокат Божидар Василев е свързана с процесуално представителство и правни консултации по граждански и административни дела; обжалване на индивидуални административни актове и наказателни постановления.