Стоев & Гуцина : +359887920829

Сфери на дейност

Търговско и дружествено право

 • Дружеството предлага консултации за стартиране и развитие на търговска дейност, избор на най-подходящата правна форма за това;

 • Учредяване на всички видове търговски дружества и вписване на последващи промени в Търговския регистър;

 • Проучване на правното състояние, задлъжнялостта на търговски дружества, както и заведените от и срещу тях съдебни дела;

 • Преобразуване и реорганизация на търговски дружества;

 • Съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори;

 • Изготвяне на търговски договори;

 • Водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения за уреждане на търговски спорове.

Събиране на вземания

 • По различни видове договори;

 • По кредити, предоставени на физически и юридически лица;

 • Принудително изпълнение по общия ред на Гражданския процесуален кодекс;

 • Процесуално представителство по граждански, заповедни и изпълнителни дела;

 • Кантората има опит и в процесуално представителство по дела срещу финансови институции и дружества монополисти, свързани с неправомерно начислени и претендирани задължения.

Банково и финансово право

 • Дружеството предоставя на своите клиенти професионални съвети и консултации в областта на банковото и финансовото право;

 • Подготовка на банкови договори и обезпечения – банкови гаранции, договори за финансово обезпечение, ипотеки, съставяне на банкови споразумения за предоставяне на кредити;

 • Изготвяне на документация за теглене и обслужване на банкови заеми и съдействие при водене на преговори с банкови институции;

 • Подготовка на правни анализи и становища;

 • Участие в преговори за преструктуриране на текущи задължения на клиента към съответната финансова институция.

Вещно право

 • Проверка на статута на недвижими имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори и за покупко-продажба на имоти;

 • Водене на преговори при разпореждане с вещни права;

 • Изготвяне на нотариални актове и договори за делба;

 • Процесуално представителство по дела за  собственост и други вещни права.

Данъчно право

 • Предлагаме на нашите клиенти защита по административен и съдебен ред при обжалване на данъчни ревизионни актове и други актове на данъчната администрация;

 • Обжалване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и наказателни постановления.

Административно право и процес

 • Дружеството има опит в защитата на законните права и интереси на физически и юридически лица, нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията;

 • Осъществяваме процесуално представителство на нашите клиенти пред административните органи в Република България;

 • Успешно участваме в производства по отмяна на нецелесъобразни и незаконосъобразни административни актове и по отмяна на наказателни постановления.

Семейно и наследствено право и защита от домашно насилие

 • Дружеството осъществява консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси, както и процесуално представителство по такива дела.

 • Дейността ни е ориентирана към постигане на извънсъдебно решаване на споровете;

 • Изготвяме брачни договори във връзка с режима на имуществените отношения между съпрузите;

 • Съдействаме при сключване на сделки с имущество в режим на съпружеска имуществена общност;

 • Процесуално представителство по дела за развод;

 • Разрешаване на лични и имуществени спорове;

 • Изготвяне на споразумения при развод по взаимно съгласие;

 • Водене на дела за издръжка и разрешаване на пътуване на деца в чужбина;

 • Предоставяме консултации и процесуално представителство във връзка с произход, съставяне на актове за гражданско състояние, промяна на име и др. от обхвата на Семейния кодекс;

 • Предоставяме услуги по изготвяне на завещания, процесуално представителство при засягане запазената част на наследник;

 • Представляваме клиентите си при участие в делби (съдебна и договорна) и при разрешаване на други имуществени спорове между наследници;

 • Осъществяваме консултации и процесуално представителство по дела по Закона за защита от домашното насилие.